Co to są „prawa autorskie”?

Co to są „prawa autorskie”?

Jakiego typu dzieła są chronione prawami autorskimi?

Posiadanie praw autorskich zapewnia właścicielowi wyłączne prawo do używania danego dzieła, z pewnymi wyjątkami. Gdy ktoś tworzy oryginalne dzieło zapisane na nośniku fizycznym, automatycznie staje się właścicielem praw autorskich do niego.

Ochronie na mocy prawa autorskiego podlega wiele rodzajów dzieł, między innymi:

 • Dzieła audiowizualne, takie jak programy telewizyjne, filmy i klipy wideo online
 • Nagrania dźwiękowe i kompozycje muzyczne
 • Dzieła pisemne, na przykład wykłady, artykuły, książki i partytury
 • Dzieła wizualne, takie jak obrazy, plakaty i reklamy
 • Gry wideo i oprogramowanie komputerowe
 • Dzieła teatralne, na przykład sztuki i musicale

Biuro ds. praw autorskich udostępnia informacje w sieci, a jeśli chcesz wiedzieć więcej, skonsultuj się z prawnikiem.

Czy jest możliwe użycie dzieła chronionego prawem autorskim bez naruszania tego prawa?

Tak, w pewnych okolicznościach można użyć dzieła chronionego prawem autorskim bez naruszania praw jego właściciela. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj o dozwolonym użytku. Warto pamiętać, że Twoja treść może zostać usunięta z powodu roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich, nawet jeśli:

 • zostały w nim umieszczone informacje o właścicielu praw autorskich,
 • nie uzyskujesz z jej użycia żadnych przychodów,
 • uiściłeś opłatę za kopię treści, której dotyczy zgłoszenie,
 • zauważyłeś, że podobna treść pojawia się w innym miejscu w sieci,
 • zakupiłeś treść na wydruku lub nośniku cyfrowym,
 • zarejestrowałeś treść własnoręcznie z telewizora, ekranu kinowego lub radia,
 • skopiowałeś treść z podręcznika, plakatu filmowego lub fotografii,
 • zamieścisz oświadczenie „żadne naruszenia praw autorskich nie są zamierzone”.

Niektórzy twórcy treści udostępniają swoje dzieła do ponownego użytku pod pewnymi warunkami. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj o licencji Creative Commons.

Czy Google może określić do kogo należą prawa autorskie?

Nie.Google nie może występować w roli mediatora w sporach dotyczących własności praw autorskich. Po otrzymaniu ważnego żądania całkowitego usunięcia usuwamy odpowiednie treści zgodnie z wymogami prawa. Gdy otrzymujemy roszczenie wzajemne, przekazujemy je osobie, która zażądała usunięcia materiałów. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty, sądowe rozwiązanie sprawy należy do zaangażowanych stron.

Czym się różnią prawa autorskie od znaku towarowego? Co z patentami?

Prawa autorskie określają tylko jedną z form własności intelektualnej. Nie należy ich mylić ze znakami towarowymi, które chronią nazwy marek, motta, logo i inne identyfikatory źródła przed wykorzystaniem przez inne osoby w określonych celach. Różnią się także od prawa patentowego chroniącego wynalazki.

Czym się różnią prawa autorskie od ochrony prywatności?

Sam fakt pojawienia się w filmie, na zdjęciu czy w nagraniu dźwiękowym nie oznacza, że masz prawa autorskie do tych materiałów. Jeśli na przykład Twoja znajoma zrobi Ci zdjęcie, prawa autorskie do tego zdjęcia będą należały do niej. Jeśli Twój znajomy bądź inna osoba prześle bez Twojej zgody film, zdjęcie lub nagranie przedstawiające Ciebie i uznasz, że ten materiał narusza Twoją prywatność lub zagraża Twojemu bezpieczeństwu, możesz złożyć skargę dotyczącą naruszenia prywatności.

Wymagania z zakresu powiadomień o naruszeniu praw autorskich

Najprostszym sposobem złożenia skargi jest użycie naszego narzędzia do rozwiązywania problemów prawnych.

Powiadomienia z zakresu naruszenia praw autorskich muszą zawierać opisane poniżej elementy. Brak tych informacji uniemożliwi nam podjęcie działań w odniesieniu do przesłanego zgłoszenia:

1. Twoje dane kontaktowe

Potrzebujemy informacji, dzięki którym będziemy się mogli z Tobą skontaktować odnośnie do złożonej skargi. Zaliczają się do nich adres e-mail, adres pocztowy oraz numer telefonu.

2. Opis dzieła, do którego prawa autorskie rzekomo naruszono

Pamiętaj, żeby w swojej skardze jasno i wyczerpująco opisać objętą prawami autorskimi treść, którą chcesz chronić. Jeśli skarga dotyczy wielu dzieł objętych prawami autorskimi, prawo zezwala na utworzenie spisu takich dzieł.

3. Każdy adres URL rzekomo naruszający prawa autorskie

Skarga musi zawierać konkretny adres URL treści rzekomo naruszającej Twoje prawa. W przeciwnym razie nie będziemy mogli jej zlokalizować. Ogólne informacje na temat lokalizacji treści nie są wystarczające. Prosimy o podanie dokładnego adresu lub adresów URL zawierających treści objęte zgłoszeniem.

4. Wyrażenie zgody i potwierdzenie dwóch następujących postanowień:

 • „Wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiałów chronionych prawami autorskimi, wskazanych powyżej jako przypuszczalnie naruszających prawa, odbywa się bez upoważnienia właściciela praw autorskich bądź jego przedstawiciela, jak również nie jest dozwolone przez prawo”.
 • oraz
 • „Informacje zawarte w tym powiadomieniu są prawdziwe. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że jestem właścicielem praw autorskich lub mam upoważnienie do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało przypuszczalnie naruszone”.

5. Twój podpis

Kompletna skarga wymaga odręcznego lub cyfrowego podpisu właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela posiadającego zezwolenie do działania w jego imieniu. Aby spełnić ten wymóg, możesz wpisać swoje pełne imię i nazwisko, które będzie pełnić rolę podpisu, u dołu skargi.