Edycja tekstu

Drodzy Uczniowie,

przeczytajcie uważne poniższe zasady, w przyszłym tygodniu będzie je ćwiczyć

 

Pamiętajmy o następujących zasadach podczas wprowadzania tekstów:

 odstęp (spację) stawiamy zawsze po znakach przestankowych;

 znaki interpunkcyjne (kropkę, średnik, wykrzyknik, znak zapytania …) stawiamy zawsze bezpośrednio po wyrazie;

 odstępy między wyrazami powinny wynosić jedną spację;

 jeżeli używamy nawiasów to: po spacji stawiamy nawias otwierający, po nawiasie otwierającym nie stawiamy spacji lecz wprowadzamy tekst;

 nie stawiamy spacji pomiędzy wyrazem w nawiasie a nawiasem zamykającym, odstęp robimy dopiero po nawiasie zamykającym. Te same zalecenia stosuje się w wypadku użycia cudzysłowu;

 należy nie pozostawiać na końcu linii tekstu spójników np. „i”, „w”, „o”… , aby spójnik znalazł się w następnego wiersza używamy tzw. twardej spacji, czyli kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+spacja  na końcu wiersza nie „stawiamy Enter” gdy chcemy przejść do nowej linijki, edytor sam dzieli tekst i przenosi go do nowego wiersza;

 należy starać się pisać czcionką o stałym rozmiarze;

 w dokumencie nie używamy więcej niż trzy kroje czcionki;

 ważne aby rozmiar czcionki był proporcjonalny do rozmiaru kartki papieru;

 dla formaty A-4 czcionka tekstu głównego nie powinna być mniejsza niż 12 punktów.